Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje a dodací podmínky společnosti ALLWELD METAL s.r.o.

I. Rozsah platnosti

1.    Základ veškerých nabídek a dohod tvoří výhradně následující podmínky. Doplňující či odlišné podmínky kupujícího se neaplikují.
2.    Naše podmínky platí jen pro osoby, které s námi při uskutečnění právního úkonu jednají jako podnikatelé při výkonu své podnikatelské činnosti.
3.    Naše podmínky se použijí i na dodávky z a do zahraničí a platí pro všechny současné a také budoucí kupní smlouvy a přiměřeně pro jiné smlouvy a výkony včetně poradenské a informační činnosti, nebudou-li písemně změněny.

II. Uzavření smlouvy, vlastnosti našeho zboží

1.    Naše nabídky nejsou závazné. Smlouva s námi je uzavřena až když kupujícímu bude doručeno naše písemné potvrzení objednávky nebo když začneme dodávat či plnit. Směrodatná je pro obsah smlouvy naše nabídka, potvrzení objednávky z naší strany a tyto podmínky. Dodatečné změny, doplnění či vedlejší ujednání, zejména výkresy, vyobrazení, technická data, míry, váhy či jiné výkonové parametry musí být sepsány písemně.
2.    Mezi ujednané vlastnosti našeho zboží patří jen ty vlastnosti a znaky, které jsou uvedeny v naší nabídce či našem písemném potvrzení nabídky.
3.    Prohlášení ohledně vlastností a trvanlivosti zboží, v nichž kupujícímu poskytujeme dodatečná práva nehledě na jeho zákonné nároky v případě reklamace, představují záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. českého obchodního zákoníku jen, pokud jsme je za záruku za jakost výslovně označili.
4.    Jakost a hodnoty námi dodávaného materiálu se řídí výhradně mezinárodními normami pro materiál. Pokud neexistují normy, platí obchodní zvyklosti.
5.    V případě pochybností se pro výklad právních úkonů použije příslušného ustanovení Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek (Incoterms 2000).

III. Dodávka, přechod rizik 

1.    Dodávky probíhají ze závodu nás jako prodávajícího (Incoterms 2000).
2.    Zboží dodáváme ve lhůtě, která je ve smlouvě nebo v námi potvrzené objednávce určena, nebo která je určena způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v námi potvrzené objednávce. Dodací lhůty začínají běžet dnem potvrzení objednávky, avšak ne dříve než budou upřesněny všechny podrobnosti  objednávky a vydána všechna potřebná povolení. Částečné dodávky jsou přípustné, ledaže by byly výslovně vyloučeny. Předchozí věta platí i pro případ dodání většího či menšího množství zboží v míře dle obchodních zvyklostí obvyklé.
3.    Zboží je včas dodáno, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží z našeho závodu nebo skladu. Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Náš závazek je splněn také včas, bylo-li umožněno prvnímu přepravci převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez našeho zavinění nedošlo.
4.    Zboží se dodává nezabalené a nechráněné proti korozi, není-li výslovně sjednáno jinak. Je-li  balení sjednáno navíc, probíhá za obvyklý příplatek a způsobem dle obchodních zvyklostí. Taková dohoda musí být uzavřena písemně. Zpětný odběr obalového materiálu je vyloučen.
5.    Má-li být zboží odesláno, můžeme stanovit na náklady kupujícího způsob expedice, trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, není-li s námi písemně dohodnuto jinak. Pokud jsme určili trasu, dopravní prostředky nebo dopravce a zboží nebylo odesláno, můžeme postupovat podle následujícího bodu 6.
6.    Události způsobené vyšší mocí nás opravňují posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které nám dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek  energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u nás, v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.
7.    Riziko náhodného zániku nebo náhodného poškození nebo jiné škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile předáme zboží speditérovi, dopravci nebo jiné osobě či instituci, která byla určena provést dopravu, nejpozději však s opuštěním našeho závodu či skladu. Je-li zboží připraveno k expedici a zpozdí-li se zásilka z důvodů, za které neodpovídáme, přechází riziko s doručením oznámení o expedici kupujícímu. V tomto případě máme právo zboží dle naší volby zaslat na náklady a nebezpečí kupujícího nebo zboží skladovat dle vlastního uvážení na náklady a nebezpečí kupujícího a dodání zboží ihned vyúčtovat.
8.    Je-li zboží zasláno za použití pomůcek ke skladování (palet atd.), je kupující povinen jakékoli množství pomůcek ke skladování bezplatně vrátit nepoškozených ve stejném množství a kvalitě. Nesplní-li tuto povinnost ani během lhůty jednoho týdne od dodání zboží, uhradí nám částku, která je rovna pořizovací ceně nevrácených pomůcek ke skladování.
9.    U smluv či objednávek, jejichž předmětem jsou opakující se dodávky, musí být objednávky a specifikace dle druhů předány v přibližně stejných objemech připadajících na jeden měsíc, v opačném případě jsme oprávněni určit množství i druh podle rozumného uvážení. Bude-li smluvně určené množství na základě jednotlivých objednávek překročeno, jsme oprávněni, nikoli však povinni, k dodání přebytku. Přebytek můžeme fakturovat za cenu platnou v době objednávky resp. v době dodání.
10.    Subdodavatelem nebo námi bude provedeno zvážení, které je směrodatné pro určení hmotnosti zboží. Hmotnost bude prokázána na základě předložení příslušného dokladu o zvážení. Pokud je to právně přípustné, může být hmotnost stanovena bez zvážení, a to podle DIN. Nedotčena zůstává hmotnost brutto s obalem a netto bez obalu, obvyklá v ocelářském průmyslu ve Spolkové republice Německo. Vady v hmotnosti zboží mohou být uplatněny pouze na základě dodatečně provedených úředních zvážení, a to neprodleně po jeho dodání. Počet kusů, výztuží apod., uvedených v potvrzení o přepravě, je vzhledem ke zboží dle hmotnosti nezávazný. Jestliže se neprovádí zvážení jednotlivých kusů zboží, je směrodatná vždy celková hmotnost zásilky. V takovém případě se rozdíl v celkové hmotnosti zboží a sumou hmotnosti jednotlivých kusů zboží, rozdělí v odpovídajícím poměru na jednotlivé kusy zboží.
11.    Pokud je obchodní zvyklostí, že u zboží počítaném dle váhy je směrodatná váha stanovená osobou, která zboží váží v závodě, pak platí tato.  Za důkaz o váze se při vyloučení jiných důkazních prostředků považuje  předložení vážního lístku. Při svazkování se váží brutto namísto netto.
12.    Zadržovací právo kupujícímu přináleží pouze k zajištění pohledávek vyplývajících ze stejného právního vztahu, jako toto zadržovací právo.
13.    Pokud nebyly písemně sjednány jiné normy, jsou jakost a rozměry stanoveny dle norem DIN, resp. seznamu materiálů. Nedají-li se aplikovat normy DIN či seznamy materiálů, platí příslušné normy EURO. Nejsou-li tyto k dispozici, platí obchodní zvyklosti.

IV. Dodací lhůty, překážky v dodání, právo odstoupit

1.    Termíny dodání a plnění jsou závazné jen tehdy, pokud jsme to tak výslovně potvrdili. Termíny dodání označují odběr ze závodu, u dodávek vyplaceně (tzv. Frei-Haus-Lieferung) na místo určení den doručení zboží kupujícímu.
2.    Nebudeme v prodlení s naší povinností dodávat a plnit před uplynutím nám stanovené přiměřené dodatečné lhůty.    
3.    Případy vyšší moci (nepředvídané, námi nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují  po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení naši povinnost dodání, i pokud již jsme v prodlení s dodávkou.
4.    Pokud jsme se s naším subdodavatelem uzavřeli subdodavatelskou smlouvu, platí námi uvedené termíny dodání s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku.
5.    V případech uvedených v bodech IV. 3 a 4 máme právo odstoupit od smlouvy, pokud jsme kupujícího neprodleně informovali o tom, že nastal případ vyšší moci, v případech dle bodu IV. 3. popř. o tom, že se dodání v případech dle bodu IV. 4. neuskuteční včas či řádně a pokud jsme kupujícímu neprodleně poskytli náhradu za eventuální uskutečněné protiplnění.
6.    Pokud se dodávka zpozdí z důvodů, které jsme zavinili, odpovídáme výhradně dle zákonných předpisů.
7.    Při bezvýhradném přijetí opožděných zásilek či plnění se má za to, že se kupující vzdal svých smluvních či zákonných nároků, pokud proti zpoždění do 5 pracovních dnů od dodání nic písemně nenamítá.

V. Ceny a platby

1.    Není-li výslovně sjednáno jinak, platí ceny ze závodu bez balení a bez DPH. Vedlejší náklady dodání (např. daně, cla, přepravné, poplatky, ostatní dávky, pojistné prémie atd.) jakož i materiály nutné k dopravě zaplatí kupující zvlášť. Není-li výslovně sjednána žádná cena, platí ceny dle našeho konkrétního platného ceníku.  Platby budou prováděny bez odpočtu skonta.
2.    Směnky a šeky se přijímají v každém případě jen za účelem platby a jen bude-li to s námi předem dohodnuto. Z naší strany neexistuje povinnost přijímat směnky a šeky.
3.    Zvýší-li se, jsou-li nově zavedeny či vzniknou-li po uzavření smlouvy daně, cla, přepravné, poplatky nebo jiné dávky jakéhokoli druhu, které ovlivňují cenu zboží, popř. zvýší-li se ostatní náklady, aniž bychom na to měli vliv, pak bude na naši odpovídajícím způsobem zvýšena kupní cena.
4.    Je-li kupující v prodlení s plněním ze smlouvy, máme právo kupujícímu stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy nebo zboží volně prodat či vydražit a požadovat náhradu škody z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je kupující v prodlení s ohledem na pouze částečné plnění.
5.    Pro případ prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit nám úroky ve výši 18% ročně od prvého dne prodlení. Tím není nijak dotčeno naše právo na náhradu škody, způsobenou v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího. Totéž platí, pokud platba proběhne později než do 10 dnů od doručení faktury.
6.    V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny, jsme oprávněni zakázat další zcizení a zpracování dodaného zboží. Dále jsme oprávněni převzít si na náklady kupujícího dodané zboží zpět, popřípadě za tím účelem vstoupit do provozních či jiných prostor kupujícího, zboží si odebrat zpět a pokud možno co nejvýhodněji ho prodat. Výnos z takového prodeje po odečtení vzniklých nákladů použijeme k úhradě ceny.
7.    Právní následky, uvedené v bodě 9., může kupující odvrátit poskytnutím jistoty ve výši našeho ohroženého nároku.
8.    Zadržení plateb nebo započtení na protinároky je kupujícímu dovoleno jen, pokud a v rozsahu, v němž se jedná o nesporné a pravomocné splatné nebo námi písemně uznané protinároky.
9.    Máme právo započíst naši pohledávku proti pohledávce kupujícího - nezáleží na tom, z jakého právního důvodu - popř. i proti vyrovnání úroků i pokud se splatnost pohledávek liší. Popř. se toto oprávnění vztahuje jen na nedoplatek. Lze započíst pohledávky peněžité proti nepeněžitým. Lze také započíst pohledávky splatné proti nesplatným, v takovém případě je den splatnosti pohledávek den zápočtu.
10.    K postoupení nároků vůči nám je zapotřebí našeho souhlasu.

VI. Práva a povinnosti kupujícího v případě vad

1.    Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen učinit prohlídku zboží až po dopravení zboží do místa určení, ledaže si kupující na naši písemnou žádost předmět prodeje prohlédne před odesláním a neprodleně nám oznámí eventuální zjištěné vady, k čemuž je kupující povinen. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu  nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li reklamace vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se kupující na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si kupující  předmět koupě přes výzvu podle druhé věty neprohlédne.
2.    Pokud je sjednán odběr, může proběhnout jen v našem skladě nebo výrobním závodě; musí být proveden nejpozději neprodleně po oznámení o připravení k zaslání. Veškeré náklady, které  vznikly odběrem nebo nám byly třetí stranou vypočteny, jdou k tíži kupujícího. Jsou-li sjednány zvláštní předpisy o kvalitě, je kupující na naši výzvu povinen zboží odebrat. Neodebere-li zboží vůbec, včas či neodebere-li veškeré zboží, jsme oprávněni zaslat zboží bez odebrání nebo ho skladovat na náklady a nebezpečí kupujícího. Tím, že bylo zboží zasláno nebo uskladněno se pokládá za dodané v souladu se smlouvou. Po provedení sjednaného odebrání zboží kupujícím je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud kupujícímu v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady jen pokud jsme vadu úmyslně zamlčeli nebo pokud jsme převzali záruku
3.    Nevyzveme-li kupujícího podle bodu 1 druhé věty a není-li sjednán odběr dle bodu 2, je kupující povinen zboží zkontrolovat ihned při dodání. Vady jištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady jen v případě, že nám podá zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy
a) vady zjistil
b) při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle tohoto článku VI.
c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče
4.    Uplynutím záruční lhůty od chvíle, kdy měl kupující možnost zboží si prohlédnout, je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady. Uplynutím lhůty 8 dnů od dodání zboží, je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady.
5.    Zjevné vady musí být písemně oznámeny do 8 dnů od dodání. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole předmětu koupě, nám musí být neprodleně písemně oznámeny, jakmile budou zjevné. Kupující se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.
6.    U zboží, které bylo prodáno jako materiál snížené kvality, kupujícímu nepřísluší, co se  udaných důvodů snížení kvality a takových vad, s nimiž obvykle musí počítat týče, žádné nároky vyplývající z obecné odpovědnosti za vady či ze záruky. Při koupi zboží II.-třídy je naše odpovědnost za věcné vady vyloučena.
7.    Zjistí-li kupující vady na zboží, musí ihned zanechat zpracovávání zboží. Kupující je povinen nám na žádost neprodleně dát k dispozici vzorky reklamovaného materiálu.  
8.    Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno nám dát příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li nám kupující neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li nám na požádání neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z odpovědnosti za vady.
9.    Při oprávněných a včasných reklamacích  kupujícímu přísluší práva u vad dle zákonných předpisů, avšak s následujícím omezením:
a) Je-li zboží vadné, omezují se nároky kupujícího v případě vad nejprve na právo na dodatečné plnění. To neplatí, pokud dodatečné plnění pro kupujícího objektivně není přijatelné. Právo volby mezi dodatečnou opravou či dodatečnou dodávkou přísluší nám. Je-li dodatečné plnění dvakrát chybné nebo odepřeme-li jej, může kupující snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy.
b) Právo odstoupení kupujícímu nepřísluší, pokud je vada nikoli podstatná.
c) Ohledně nároků na náhradu škody platí bod VII.
d) Náklady v souvislosti s dodatečným plněním přebíráme jen, pokud jsou v jednotlivých případech přiměřené, zejména ve vztahu ke kupní ceně zboží. Náklady, které vzniknou tím, že je zboží dopraveno na jiné místo plnění než bylo sjednáno, nepřebíráme.   
e) Jsou-li z většího množství prodaného zboží vadné jen některé kusy zboží nebo z prodaného kusu zboží jen jeho jednotlivé části, je právo kupujícího odstoupit od smlouvy omezeno jen na vadné zboží nebo vadnou část zboží. To neplatí, pokud vadné zboží či vadnou část nelze objektivně oddělit od ostatního zboží nebo částí bez poškození či ztráty funkce nebo pokud by to pro kupujícího bylo objektivně nepřípustné. Důvody nepřípustnosti musí objasnit a doložit kupující.

VII. Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení

1.    Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, neseme odpovědnost za škodu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti. Naše odpovědnost se nevztahuje - kromě případu úmyslného jednání - na takové škody, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat či na něž je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
2.    Podle předpisů o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku odpovídáme neomezeně za škody způsobené úmyslně, při úmyslném zamlčení vad, za škody způsobené hrubou nedbalostí zásadní smluvní povinnosti, jakož i za škody s následkem újmy na životě či ublížením na zdraví. V tomtéž rozsahu odpovídáme i v případě záruky.
3.    Za škody způsobené z hrubé nedbalosti, které nejsou uvedeny v odstavci 1, odpovídáme s omezením na náhradu předvídatelné škody, typické pro smlouvu. I při porušení zásadní smluvní povinnosti, které spočívá v prosté nedbalosti, odpovídáme s omezením na náhradu předvídatelné škody, typické pro smlouvu.   
4.    Kromě případů uvedených výše v tomto článku neodpovídáme za škody, které byly způsobeny prostou nedbalostí.
5.    Uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí i pro naše orgány a zaměstnance.
6.    Dojde-li k porušení povinnosti, které jsme nezpůsobili a které nepředstavuje vadu zboží, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy.

VIII. Výhrada vlastnictví 

1.    Zboží zůstává až do uhrazení veškerých pohledávek (včetně veškerých saldo-pohledávek z kontokorentu), které teď nebo v budoucnosti máme z jakéhokoli právního důvodu vůči kupujícímu, naším výhradním vlastnictvím. Kupující je oprávněn se zbožím nakládat pouze tak, aby naše vlastnictví nebylo ohroženo.
2.    Je-li zboží, které je naším výhradním vlastnictvím, zpracováváno, upravováno, nedělitelně smícháno či spojeno s jinými věcmi, které nám jako vlastníku nenáleží, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci ve vztahu hodnoty našeho zboží k hodnotě jiné zpracovávané věci v době zpracovávání, úpravy, smíchání či spojení. Může-li být tato věc pokládána za hlavní předmět, sjednává se již nyní, že na nás kupující  převádí spoluvlastnictví podle výše podílu. Poměrný převod přijímáme. Kupující pro nás bezplatně zajistí (spolu)vlastnictví (uschováním). Pro produkt vzniklý zpracováním jinak platí totéž jako pro naše zboží dodané s výhradou.
3.    Kupující má právo zboží s výhradou vlastnictví zpracovávat a zpeněžit v řádném obchodním styku, pokud vůči nám není v prodlení se svými platebními závazky. Na stejné úrovni jako další prodej je zabudování do země nebo do zařízení spojených s budovami nebo užití kupujícím ke splnění ostatních smluv o dílo či smluv o dodání díla. Oprávnění ke zpracování a dalšímu prodeji zaniká také, pokud u kupujícího dojde k výraznému zhoršení majetkové situace. Zastavení nebo zajištění zboží, které je naším výhradním vlastnictvím nebo v našem spoluvlastnictví, není přípustné. Pohledávky z dalšího prodeje zboží (včetně veškerých saldo-pohledávek z kontokorentu),  nároky z pojištění jakož i nároky vůči třetím osobám kvůli poškození, zničení, krádeži či ztrátě zboží objednatel již nyní z důvodu zajištění postupuje nám. Toto postoupení přijímáme. Pokud máme spoluvlastnictví na zboží s výhradou vlastnictví, pak se postoupení předem vztahuje na tu část pohledávky, která (na základě účetní hodnoty) odpovídá podílu našeho spoluvlastnictví. Při dalším prodeji zboží si kupující vůči svým odběratelům musí ponechat vlastnictví ke zboží s výhradou vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující nemá právo prodat zboží třetím osobám, pokud pohledávka z kupní ceny z dalšího prodeje nesmí být dále postoupena. Kupující nás musí neodkladně informovat o zastavení nebo jiném omezení naší pohledávky ve prospěch třetích osob.
4.    S možností odvolání zmocňujeme kupujícího, aby na vlastní účet vlastním jménem vyinkasoval a vymáhal nám postoupené pohledávky. Toto zmocnění k vyinkasování může být odvoláno, pokud vůči nám kupující nedostojí jakýmkoli svým platebním závazkům nebo pokud jsou naše pohledávky z důvodu nedostatečné schopnosti kupujícího plnit ohroženy. Kupující je přitom povinen na naši žádost své zaměstnance a ostatní dotčené osoby okamžitě informovat o postoupení pohledávky - totéž můžeme učinit stejnými účinky my - a předat nám veškeré informace a podklady, potřebné k vymáhání pohledávky. Připsáním výtěžku z prodeje na kupujícího se naše pohledávka stává ihned splatnou a je splatná bez srážek okamžitým převodem. Kupující nám na žádost sdělí dlužníky postoupených pohledávek. Postoupení pohledávky z dalšího prodeje není přípustné, ledaže by se jednalo o postoupení v rámci pravého faktoringu, o němž jsme byli informováni a u nějž výtěžek z  faktoringu přinejmenším odpovídá hodnotě naší zajištěné pohledávky. Kupující je povinen faktorovi oznámit postoupení pohledávky a odkázat na naše vlastnictví. Výtěžek z faktoringu musí být připsán ve výši naší zajištěné pohledávky na jeden z našich účtů. Příkaz k inkasu, který  obdrží za postoupení pohledávky na faktora nám kupující postupuje již teď ve výši zajištěné pohledávky. Toto postoupení přijímáme.
5.    Právo kupujícího mít v držbě zboží s výhradou vlastnictví zaniká, pokud nesplní své závazky z této smlouvy či jiných smluv. Máme pak právo vstoupit do areálu kupujícího a zboží s výhradou vlastnictví sami vzít do držby, aniž bychom stanovili dodatečnou lhůtu nebo učinili prohlášení o odstoupení, bez ohledu na platební a jiné závazky kupujícího vůči nám, a co možná nejlépe ho zpeněžit formou volného prodeje nebo dražby. Výtěžek ze zpeněžení bude kupujícímu po odečtení nákladů započten oproti jeho závazkům. Eventuální přebytek mu bude vyplacen.
6.    Pokud budou třetí osoby zasahovat do zboží s výhradou vlastnictví, poukáže kupující na naše vlastnictví a neprodleně nás o tom bude informovat. Náklady v souvislosti s naší intervencí nese kupující; tomu postupujeme náš eventuální nárok vůči třetím osobám na náhradu těchto nákladů, a to postupně proti zaplacení nákladů v souvislosti s intervencí.
7.    Kupující je povinen na vlastní náklady pojistit zboží s výhradou vlastnictví proti obvyklým rizikům, jako např. krádež, škody způsobené ohněm či vodou, a to dostačujícím způsobem na   reálnou hodnotu zboží a skladovat je takovým způsobem, aby naše vlastnictví nebylo ohroženo. Pro případ pojistné události nám kupující tímto předem postupuje své nároky vůči pojišťovně. Toto postoupení přijímáme.
8.    Nesplní-li kupující povinnost podle odstavce 1 věty 1, pak je zavázán zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč nebo 50.000,00 euro, a to v měně dle naší volby. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen náš nárok na plnou náhradu škody ani povinnost kupujícího dále dodržovat své smluvní povinnosti vůči nám. Smluvní pokuta je splatná na naši výzvu bezodkladně.
9.    Kupující má právo, požadovat po nás uvolnění pohledávek, pokud hodnota našich jistin přesahuje naše zajištěné pohledávky o více než 10 %. Pohledávky, které budou eventuálně uvolněny, určíme my.
10.    Nepřipouští-li právo státu, do něhož je zboží dodáváno nebo v němž se nachází, výhradu vlastnictví podle uvedených ustanovení, dovoluje-li však kupujícímu vyhradit si podobná věcná práva k předmětu dodání za účelem zajištění svých pohledávek nebo si je nechat přiznat, považují se taková práva s uzavřením smlouvy za práva vyhrazená nám a za práva, která nám kupující poskytl. Kupující je povinen poskytnout součinnost ohledně všech opatření, která chceme učinit pro ochranu našeho vlastnického práva nebo místo něj jiného práva ke zboží s výhradou vlastnictví. U exportů a v jiných dle našeho určení odůvodněných případech můžeme také požadovat, aby nám kupující poskytl bankovní záruky k zajištění veškerých pohledávek ze smlouvy.

IX. Aplikovatelné právo, promlčení, rozhodčí doložka

1.    Smlouva podléhá výhradně českému právu. Místem plnění je při dodání ze závodu dodací závod, jinak sklad. Má-li být zboží odesláno, je místem plnění místo odeslání.
2.    Veškeré nároky vůči prodávajícímu se promlčují v zákonem stanovených promlčecích dobách.
3.    Všechny spory vznikající ze smluv mezi námi a kupujícím a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností advokátem zvoleným firmou Allweld metal s.r.o.

X. Ochrana dat

Kupující bere na vědomí, že na základě této smlouvy ukládáme za účelem automatického zpracování dat  (vypisování účtů, vedení účetnictví) data týkající se jeho osoby. Jiná data než data obsažená ve smlouvách se neukládají.